برگزاری کانون ارزیابی مورخ 16 مرداد ماه 1399

کانون ارزیابی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی و شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در تاریخ 16 مرداد ماه 1399 در شرکت توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی برگزار گردید.

برگزاری کانون ارزیابی دستگاه های اجرایی مورخ 5 تیر ماه 1399

کانون ارزیابی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در تاریخ 5 تیرماه 1399 در شرکت توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی برگزار گردید.

برگزاری کانون ارزیابی در ۱۹ دی ماه ۹۸

کانون ارزیابی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی، شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی، اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در روز پنجشنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۸ در شرکت توسعه و برنانه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی برگزار گردید.

برگزاری کانون ارزیابی دستگاه های اجرایی مورخ 20 و 21 آذر ماه

کانون ارزیابی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی، اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی و اداره کل هواشناسی خراسان رضوی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، 20 و 21 آذر ماه در شرکت توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی برگزار گردید.

برگزاری کانون ارزیابی دستگاه های اجرایی مورخ 23 آبان ماه 98

کانون ارزیابی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی، اداره کل هواشناسی خراسان شمالی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی و شرکت شهرذک های صنعتی خراسان رضوی در روز پنجشنبه 23 آبان ماه 1398 برگزار گردید.

برگزاری کانون ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی در آبان ماه 98

کانون ارزیابی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، اداره کل هواشناسی خراسان شمالی، اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی و شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در روز پنجشنبه 9 آبان ماه 1398 در شرکت توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی برگزار گردید.