جلسه معرفی ظرفیت های شرکت توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی با هدف ایجاد تعامل و بهره گیری در مرکز نخبگان حوزه علمیه کشور

در روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه 1400 جلسه معرفی ظرفیت های شرکت توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی با هدف ایجاد تعامل و بهره گیری در مرکز نخبگان حوزه های علمیه کشور ؛ در محل شرکت برگزار گردید.