جلسه همکاری های مشترک شرکت توسعه و برنامه ریزی با جناب آقای احسانی معاون صنایع کوچک و جناب آقای سرابندی مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی شرکت شهرکهای صنعتی

جلسه همکاری های مشترک شرکت توسعه و برنامه ریزی با جناب آقای احسانی معاون صنایع کوچک و جناب آقای سرابندی مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی شرکت شهرکهای صنعتی