تعریف کانون ارزیابی و توسعه:
کانون ارزیابی و توسعه پیشرفته‌ترین روش ارزیابی بینش، دانش و مهارت‌ها (شایستگی‌های) افراد با استفاده از یک سری ابزارها یا تمرین‌های شبیه‌سازی شده می باشد و مشخص می کند برای اینکه فرد، عملکرد بالاتر از (حد) متوسط داشته باشد و به تحقق اهداف سازمان (و افزایش بهره وری)کمک کند باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد و این ویژگی‌ها به چه میزان در هریک از این افراد وجود دارد.
«کانون ارزیابی و توسعه معتبرترین روش برای ارزیابی و توسعه شایستگی‌ها»
اهداف برگزاری کانون های ارزیابی و توسعه:
• گزینش سرمایه های انسانی شایسته متناسب با نیاز
• شناسایی نیازهای آموزشی و توسعه‌ای افراد
• ارتقاء قابلیت‌ها و توانمندی‌های سرمایه های انسانی
«کانون ارزیابی و توسعه پیشرفته‌ترین روش ارزیابی، انتخاب و پرورش افراد متناسب با نیازهای آینده سازمان»
انواع کانون های ارزیابی و توسعه:
• کانون های ارزیابی و توسعه با رویکرد جذب (به منظور انتخاب افراد شایسته جهت استخدام)
• کانون های ارزیابی و توسعه با رویکرد ارتقاء و انتصاب (به منظور انتخاب افراد شایسته جهت ارتقاء به پست‌های بالاتر)
• کانون های ارزیابی و توسعه با رویکرد توسعه ( به منظور شناسایی نیازهای آموزشی و توسعه ای افراد)

«کانون ارزیابی و توسعه نقطه پایانی فرآیند گزینش و نقطه آغازین فرآیند توسعه است.»

خدمات کانون ارزیابی