نام رئیس : محسن اخوان مهدوی

مدرک تحصیلی : دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

پژوهشگر حوزه جامعه شناسی سازمانی

مدرس دانشگاه

Dr.mohsen akhavan