نام رئیس : سیده زهرا فاطمی

مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت سیستم ها

پژوهشگر حوزه منابع انسانی

استادیار دانشگاه

Dr.Zahra fatemi