درخواست مشاوره جهت برگزاری کانون (تکمیل فرم شماره 1)

لینک دانلود فرم شماره 1

down

بررسی فرم شماره 1 توسط کارشناس کانون و برگزاری نشست با سازمان درخواست ­کننده

down
left
  • انواع فایل های مجاز : doc, docx.

تکمیل فرم اطلاعات مدیران و ارسال به شرکت (فرم شماره 2)

لینک دانلود فرم شماره 2

down

دریافت تأییدیه مدیران معرفی­ شده از سازمان اداری و استخدامی توسط شرکت

down
left
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.

تکمیل فرم شرح حال شخصی وحرفه ­ای مدیران(فرم شماره 3)

لینک دانلود فرم شماره 3

down

ارائه برنامه زمانی اجرای کانون به دستگاه متقاضی

دانلود برنامه زمانی اجرای کانون

down

طراحی ابزارها

توسط شرکت

down

ارسال اطلاعات لازم پیرامون کانون، ابزارها و … به مدیران متقاضی شرکت در کانون

down

دعوت از مدیران جهت حضور در کانون و برگزاری جلسه Warm-Up

down

برگزاری

کانون ارزیابی

down
left
  • انواع فایل های مجاز : doc, docx.

ارائه نیمرخ شایستگی

برایارزیابی ­شوندگان

down2

اعطای گواهینامه شایستگی توسط کانون برای افراد واجد شرایط

down

درج اطلاعات افراد 

در سامانه الکترونیکی

left2

ارائه نیمرخ شایستگی 

به دستگاه اجرایی

down

معرفی برای طی برنامه­ های

آموزشی و توسعه ­ای

down

اعطای گواهینامه به پذیرفته­ شدگان برنامه­ های آموزشی و توسعه ­ای

down

درج اطلاعات افراد

 در سامانه الکترونیکی